Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Мр. Александар Стаматовић: Кратка историја Митрополије Црногорско-приморске (1219-1999)

Извори и литература

Извори
1. Објављени извори
2. Штампа
3. Часописи, годишњаци и ревије
Литература
Посебна издања
Чланци и расправе

Извори

1. Објављени извори:

 • Анастасијевић Д. Н., "Споменици из старих цркава у Санџаку неиздани или с погрешком издани", Богословље, година VI, св. I, Београд 1931.
 • Башић Миливоје, Старе српске биографије, Београд 1924.
 • Божић Иван-Павићевић Бранко-Синдик Иван, Паштровске исправе XVI-XVIII вијека, Цетиње 1950.
 • Бојовић Р. Јован, "Црногорско - руски односи 1711-1918", Руски извори о Црној Гори од краја XVII до средине XIX вијека, Подгорица-Москва 1992.
 • Болица Маријан, "Опис санџаката скадарског из 1614. године", Старине, књ. XII, Загреб 1880.
 • Бици М., Искушења на путу по Црногорском приморју, Албанији и Србији 1610. године, Будва 1986.
 • Византиски извори за историју народа Југославије, књ. I Београд 1955 (издање САНУ).
 • Византиски извори за историју народа Југославије, књ. II, Београд 1959 (издање САНУ).
 • Вуксан Душан, "Рукописи Цетињског манастира", Зборник за историју Јужне Србије и суседних области, књ. I Скопље 1936.
 • Даничић Ђура, "Доментијан", Живот св. Симеона и св. Саве, Београд 1965.
 • Десринитивни резултати пописа становништва од 31 марта 1931, Сарајево 1940.
 • Димитријевић Стеван, "Грађа за историју из руских архива и библиотека", Споменик СКА, књ. III, Београд 1922.
 • Драговић Марко, Крисовуље књаза господара црногорског Ивана Црнојевића, Цетиње 1885.
 • Закон и Устав Српске Православне Цркве, Ниш 1931.
 • Нарано-Твртковић Павле, Стари српски споменици или старе хрисовуље, дипломе повеље, сношаји, босанских, српских, херцеговачких, далматинских и дубровачких краљева, царева, банова, кнезова, војвода и властеле, Београд 1840
 • "Коначни резултати пописа становништва од 15. марта 1948", књ. IX, Становништво по народности, Београд 1954.
 • Јиричек Константин, "Споменици српски", Споменик Српске Краљевске Академије, књ. XI, Београд 1892.
 • Mikloshich Franch, Monumenta Serbica spectantia historiam Bosnae, Ragusi, Be 1858.
 • Mikloshich Franch, Die Serbiche Dynast Crnojevic, Viena, 1886.
 • Миловић М. Јевто, Зборник документа из историје Црне Горе (1685-1782), Цетиње 1956.
 • Мирковић Лазар, Животи краљева и архиепископа српских од архиепископа Данила II, Београд 1935.
 • Мирковић Лазар, Списи Светога Саве и Светога Симеона, Београд 1938.
 • Новаковић Стојан, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912.
 • Острогорски Георгије, "Писмо Димитрија Хоматијана Светоме Сави и одломак Хоматијановог писма Герману Данилу о Савином посвећивању", Светињски Зборник, књ. 2. Извори, Београд 1930.
 • Попис становништва 1953. године, књ. VIII, народност и матерњи језик, Београд 1959.
 • Претходни резултати пописа становништва у Краљевини СХС од 31. јануара 1921. године, Сарајево 1924.
 • Пуцић Медо, Споменици српски од године 1395. до 1423, књ. II, Београд 1862.
 • Соловјев Александар, "Повеља краља Милутина барској породици Жаратића", Архив за арбанашку старину, језик и етнологију, књ. III, 1926.
 • Соловјев Александар, "Хиландарска повеља великог жупана Стефана Првовенчаног из године 1200-1202", Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. V, Београд 1925.
 • Србљак, Београд 1861.
 • Станојевић Станоје. Историја српског народа у средњем веку, I, Извори и историграфија, књ. 1, О изворима, Београд 1937.
 • Стенографске биљешке о раду Црногорске Народне Скупштине, Цетиње 1906-1915.
 • Стојановић Љубомир, Стари српски родослови и љетописи, Београд 1927.
 • Стојановић Љубомир, Старе српске повеље и писма, књ. I, Београд 1929.
 • Стојановић Љубомир, Старе српске повеље и писма, књ. II, Београд 1934.
 • Устав за Књажевину Црну Гору, Цетиње 1907.
 • Устав православних консисторија у Књажевини Црној Гори, Цетиње 1904.
 • Устав Светог Синода у Књажевини Црној Гори, Цетиње 1904.
 • Устав Српске Православне Цркве, Београд 1947.
 • Шишић Фердо, Документи о постанку Краљевине СХС, Загреб 1920.
 • Црквено законодавство Српске Православне Цркве, Београд 1936.

2. Штампа

 • Црногорац - Цетиње
 • Глас Црногорца - Цетиње
 • Вјесник - Цетиње
 • Глас Црногорца-Неји код Париза
 • Црна Гора - Цетиње
 • Зетски гласник - Цетиње
 • Глас Црногорца - Цетиње (окупациони)
 • Црногорски вјесник - Цетиње
 • Црногорац - Подгорица
 • Зета - Подгорица
 • Невесиње - Никшић
 • Слободна мисао - Никшић
 • Побједа - Титоград
 • Политика - Београд

3. Часописи, годишњаци и ревије

 • Просвјета - Цетиње
 • Луча - Цетиње
 • Записи - Цетиње
 • Пакао или комунизам у Црној Гори - Цетиње
 • Историјски записи - Цетиње
 • Историјски записи - Титоград (Подгорица)
 • Светигора - Цетиње
 • Годишњак Историјског друштва Босне и Херцеговине - Сарајево
 • Нова ревија - Загреб
 • Историски часопис - Београд

Литература

посебна издања

 • Бакић Митар, Црна Гора под управом владика, Подгорица 1995.
 • Бојовић Р. Јован, Љетопис манастира Пива, Подгорица 1992.
 • Вукићевић Ђуро, Да ли се Пећка Патријаршија 1766. године канонски укинула и канонски угасила и којој је црквено-правни наследник?, Нови Сад 1904.
 • Вуксан Д Душан, Рукописи манастира Пећке Патријаршије и Цетињског манастира, Скопље 1925.
 • Гавриловић Андра, Историја српске православне цркве за школску и васпитну употребу, Београд 1930
 • Герман, Српски Патријарх, Споменица, Београд 1978.
 • Грујић Радослав, Православна Српска Црква, Београд 1920.
 • Грујић Радослав, Историја Српске Православне Цркве, Београд.
 • Драговић Живко, Кратка историја Црне Горе, Цетиње 1910.
 • Драговић Марко, Историја Црне Горе, Подгорица 1935.
 • Дурковић-Јакшић Љубомир, Његош и Ловћен, Београд 1971.
 • Дурковић-Јакшић Љубомир, Истина о Његошевој последњој вољи и аманету, Београд 1970.
 • Дурковић-Јакшић Љубомир, Митрополија црногорска никада није била аутокефална, Београд-Цетиње 1991.
 • Дучић Нићифор, Историја Српске Православне Цркве, Београд 1894.
 • Ђорђевић Владан, Црна Гора и Аустрија у XVIII вијеку, 1912.
 • Ђорђевић Владан, Црна Гора и Русија 1914.
 • Ђурђев Бранислав, Турска власт у Црној Гори у XVI и XVII вијеку, Сарајево 1953.
 • Ердељановић Јован, Стара Црна Гора, Београд 1978.
 • Зеремски Иларион, Из историје Пећке Патријаршије, Сремски Карловци, 1931.
 • Историја Црне Горе (група аутора), том 1, Титоград 1967.
 • Историја Црне Горе (група аутора), том 1, књ. 2, Титоград 1970.
 • Историја Црне Горе (група аутора), том 2, књ. 2, Титоград 1970.
 • Историја Црне Горе (група аутора), том 1, књ. 3, Титоград 1975.
 • Јастребов Иван, Подаци за историју Српске Цркве, Београд 1879.
 • Јовановић Јагош, Историја Црне Горе, Цетиње 1948.
 • Јовићевић Андрија, Споменица Шкрња Грујичина Кусовца сердара љуботињског и браће му сердара попа Јока и попа Маша, Цетиње 1908.
 • Лучић М. Чедомир, Митрополит Петар Први Петровић, Титоград 1991.
 • Ковијанић Ристо, Помени црногорских племена у которским споменицима (ХIV-ХVI вијек), књ. II, Титоград 1974.
 • Костић К. М., Лекције из историје српског народа, Цетиње 1910.
 • Марковић Василије, Православно монаштво и манастири у средњовјеквној Србији, Сремски Карловици.
 • Мијановић Бошко, Пасхални циклус Ђурђа Црнојевића, Цетиње 1994.
 • Милаш Никодим, Зборник правила Светих Апостолских, Васељенских и Помјесних Сабора и Светих Отаца, Задар 1884.
 • Милаш Никодим, Каноничка начела Православне Цркве при разрађивању црквене власти. К питању о јерархијском положају сарајевске Митрополије, Задар 1884.
 • Милаш Никодим, Свети Василије Острошки, Дубровник 1913
 • Милутиновић Сима, Историја Црне Горе 1835.
 • Мирковић Лазар, Мирослављево јеванђеље, Београд 1951.
 • Митрополит Петар I - свети, Цетиње 1973
 • Михаиловић Ђ. Божо, Његош, Цетиње 1972.
 • Михаиловић Ђ. Божо, Манастир Пива, Цетиње 1996.
 • Нодило Натко, Религија Срба и Хрвата на главној основи пјесама, прича и говора народног, Загреб 1886.
 • Острогорски Георгије, Историја Византије, Београд 1959.
 • Петровић Василије, Историја о Черној Гори, Москва 1754.
 • Поповић Јустин, Светосавље као философија живота Минхен 1953.
 • Радусиновић С. Павле, Становништво и насеља зетске равнице, књ. I и II, Никшић 1991.
 • Ranke Leopold, Die serbische Revolution, Берлин 1844.
 • Ровински Аполоновић Павле, Црна Гора у прошлости и садашњосги, том I-IV, Подгорица 1996.
 • Слијепчевић Ђоко, Историја Српске Православне Цркве, књ. I, Диселдорф 1978.
 • Споменица о двадесетпетогодишњаци архијерејске службе његовог преосвештенства Митрополита Црне Горе Мигрофана Бана, Цетиње 1911.
 • Станојевић Глигор, Владика Василије Петровић и његово доба, Београд 1979.
 • Станојевић Станоје, Из српске прошлости - историски чланци, Београд 1923.
 • Станојевић Станоје, Борба за самосталност Српске Цркве у Немањићкој држави, Београд 1912.
 • Станојевић Станоје, Историја српског народа, Београд 1926.
 • Стефановић Караџић Вук, Црна Гора и Бока Которска, Београд 1922.
 • Хисторија народа Југославије, (група аутора) књ. I, Загреб 1963.
 • Цвијић Јован, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд.
 • Цвијић Јован, Балканско полуострво, Београд 1966.
 • Чајкановић Веселин, О српском врховном Богу, Београд 1941.
 • Ћетковић Јован, Ујединитељи Црне Горе и Србије, Дубровник 1940.
 • Ћоровић Владимир, Историја Југославије, Београд 1931.
 • Шишић Фердо, Љетопис попа Дукљанина, Београд 1928.
 • Шеровић Патер, Манастир Прасквица, Котор 1935.

Чланци и расправе

 • Алексијевић Димитрије, Прилози за историју Српске Цркве, Весник Српске Цркве 1909.
 • Антољак Стјепан, Да ли је у Острогу постојала штампарија 1581. године?, Историјски записи, књ. XXXIII, св. 1, Титоград 1976.
 • Берић П. Душан, Да лије одржан сабор у манастиру Морачи 1648. године?, Историјски записи, књ. XV, св. 2, Титоград 1959.
 • Биазолето Бартоломео, Саксонски краљ код Његоша, Историјски записи, књ. II, св. 3-4, Цетиње септембар-октобар 1948.
 • Божић Иван, о положају Зете у Немањићкој држави, Историски гласник, књ. I и II, Београд 1950.
 • Божић Иван, Срдњовековни Паштровићи, Историски часопис, књ. IХ-Х, Београд 1959.
 • Божић Иван, О пропасти манастира Св. Михаила на Превлаци, Анали Филозофског факултета, књ. VII, Београд 1967.
 • Драговић Марко, Прилози за историју Црне Горе из времена владика из разних племена, Старине, књ. XIX, 1882.
 • Драгићевић Ј. Ристо, Римокатоличка пропаганда и пропали покушаји прошлости у операцији садашњости, Записи, књ. Н, Цетиње 1932
 • Драгићевић Ристо, митрополит Петар и и мирење крвне освете, Записи, година VIII, књ. XIV, Цетиње новембар 1935.
 • Драгићевић Ј. Ристо, Посвећење владике Рада за епископа, Записи, књ. XVII, св. 4, Цетиње 1937.
 • Драгићевић Ј. Ристо, Уговор Свете Столице са Књажевном Црном Гором 1886-године, Записи, књ. XXIV, св. 1, Цетиње 1940.
 • Драгићевић Ј. Ристо, Пренос моштију св. Василија на Цетиње 1877. године, Записи, књ. XXIII, св. 6, Цетиње 1940.
 • Драгићевић Ј. Ристо, Његошево школовање, Историјски записи. књ II, св. 3-4, Цетиње септембар-октобар 1948.
 • Виалла Ц. Л., Митрополит Петар Петровић, Записи, година ВИИИ, књ. XIII, Цетиње мај 1935.
 • Влачић Љубо, Забрана у Аустрији хаџилука светом Петру Цетињском, Записи, књ. VII, св 4, Цетиње 1930.
 • Влачић Љубо, Забрана свечаног дочека Његошу у Далмацији на повратку из Русије са посвећења за епископа, Записи, књ. VI, св. 6, Цетиње 1930.
 • Вукићевић Милан, Мисионарска писма Епископа др Николаја Велимировића, Записи, књ. X, св. 5, Цетиње 1932.
 • Вуксан Д. Душан, Књига ктитора и приложника манастира Цетињскога, Записи, књ. I, св. 6, Цетиње 1927.
 • Вуксан Д. Душан, Проглашење митрополита Петра I за свеца, Записи, књ. VI, св. 1, Цетеиње 1930.
 • Вуксан Д. Душан, Пустолов Димитрије Вујић у Црној Гори Записи, година VIII, књ. III, Цетиње мај 1935.
 • Вуксан Д. Душан, Каталог Зетских и Црногорско-приморских епископа и митрополита, Записи, година VIII, књ. XIV, Цетиње јули 1935.
 • Вуксан Д. Душан, Владика Раде, Вук и капетан Орешковић, Записи, година VIII, књ. XIV, Цетиње децембар 1935.
 • Вуксан Д. Душан, Дарови цетињских митрополита Пећкој Патријаршији и другим Црквама, Записи, књ. XXII, св. 4, Цетиње 1939.
 • Јовановић Јагош, Везе Црне Горе са Русијом од друге половине XVI вијека до данас, Историјски записи, књ. II, св. 3-4, Цетиње септембар-октобар 1948.
 • Јовићевић Владимир, Посланице митрополита Петра I Петровића као историјско правни извор, Историјски записи, св. 3-4, Титоград 1990.
 • Коваљевски Н. Е., Живот и смрт владике Рада, Записи, година VIII, књ. XIV, Цетиње јули 1935.
 • Ковијанић Гаврило, Једно Његошево писмо, Историјски записи, књ. XX, св. 3, Титоград 1963.
 • Ковијанић Ристо, Помени о зетском епископу са Превлаке (1334-5), Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1956.
 • К. Р. (Ковијанић Ристо), Помен о поријеклу владике Данила, Историјски записи, књ. XV, св. 2, Титоград 1959.
 • Лачевић С. Миодраг, Ко је писао тропар и кондак св. Петру? Записи, књ. VIII, св. 5, Цетиње 1931.
 • Лучић М. Чедомир, Мисаона и практична универзалност посланица митрополита Петра Првог Петровића, Историјски записи, св. 3-4, Титоград 1990.
 • Лучић М. Чедомир, Утицај Новог завјета на посланице Петра I Петровића, Историјски записи, св. 3-4, Титоград 1990.
 • Маговчевић В. Јован, Још нешто о односима владике Рада и Али-паше Сточевића, Записи, година VIII, књ. XIV, Цетиње август 1935.
 • Моловић Д. Ђорђе, Дјелатност млетачких власти у вези доласка Пећког Патријарха Атанасија у Приморје почетком 1749. године, Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1956.
 • Миловић Д. Ђорђе, Писма владике Саве и Василија Петровића, Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1956.
 • Миловић Д. Ђорђе, Писма владике Саве, и Василија Петровића, Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1957.
 • Миловић Јевто, Продаја манастира Маина Аустрији, Историјски записи, књ. XX, св. 3, Титоград 1963.
 • Миловић М. Јевто, Њогошев боравак у манастиру Стањевићима, од 19. до 22. јуна 1832. године, Историјски записи, XXII, св. 1, Титоград 1987.
 • Милошевић И. Милош, Интервенција владике Висариона Бајице у једном процесу у Котору, Историјски записи, књ. XV, св. 2, Титоград 1959.
 • Милошевић И. Милош, Његошев став приликом аустро-црногорског разграничења на подручју Доброте (1837-1841), Историјски записи, књ. XX, св. 3, Титоград, 1963.
 • Мијушковић Славко, Писмо Владике Висариона и гувернера Зана Болице-Грбичића о побједи Комана над Турцима 1691. године, Историјски записи, књ. IX, св. 2, Цетиње, 1953.
 • Мијушковић Славко, Заоставштина владике Висариона Бориловића-Бајице, Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1956.
 • Мијушковић Славко, Повод и посљедице једне посланице владике Саве православцима у Котору, Историјски записи, књ. XVI, св. 3-4, Титоград 1963.
 • Михаиловић Константин с Островице, Јањичареве успомене или турска хроника, Споменик Српске Академије Наука, књ. СУИ, Београд 1959.
 • Николић Мирко, Петар II Петровић Његош и протопрезвитер которски Јаков Поповић, Историјски записи, књ. XX, св. 3, Титоград 1963.
 • Павићевић Бранко, О неоствареној Његошевој жељи да посјети Петроград 1846, Историјски записи књ. XXII, св. 1, Титоград 1969.
 • Пејовић Ђоко, Зашто су Његошеви посмртни остаци пренесени са Ловћена на Цетиње 1916. године, Историјски записи, књ. XX, св. 3, Титоград 1963.
 • Петровић Петар I, Кратка историја Црне Горе, Записи година VIII, књ. XIII, Цетиње март 1935.
 • Радонић Јован, Рад на унији Црногорског Приморја у првој половини XVII века, Историјски записи, књ. Х св. Цетиње 1954.
 • Ражнатовић Новак, О доласку и боравку Дабробосанског митрополита Саве Косановића у Црној Гори крајем XIX вијека, Историјски записи, књ. XXII, св. 1, Титоград 1965.
 • Ражнатовић Новак, Рад влада Црне Горе и Србије на постављању Српских митрополита у Призрену и Скопљу 1890-1902. године, Историјски записи, књ. XXII, св. 4, Титоград 1965.
 • Раш Г., Петар II Петровић, Записи, година VIII, књ. XIV Цетиње септембар 1935.
 • Стаматовић Александар, Прослављање Светог Саве у Црној Гори, Стварање (Подгорица) јануар-фебруар-март 1994.
 • Стаматовић Александар, Српски етнички, језички, вјерски и културни трагови у Сјеверној Албанији, Стварање (Подгорица) август-септембар-октобар 1994.
 • Стаматовић Александар, о аутокефалности црногорске цркве, Стварање (Подгорица) март-април-мај 1995.
 • Стаматовић Александар, Паштровићи-бедем Српства и Православља, Светигора (Цетиње), Видовдан 1992.
 • Стаматовић Александар, Цетињска Митрополија као Светосавска Епископска столица (фељтон), Светигора (Цетиње), бр. 70-72- Велики пост-Васкрс 1998, бр. 73-Духови 1998. бр. 74. -Видовдан 1998.
 • Слијепчевић Иво, Неколико података о Рувиму Бољевићу, Историјски записи, књ. IX, св. 2. Цетиње 1953.
 • Стојановић Петар, Неки проблеми положаја и улоге Цркве и црквене организације у Црној Гори, Историјски записи, IX св. 2, Цетиње 1953.
 • Стојановић Петар, Неки проблеми положаја и улоге Цркве и црквене организације у Црној Гори, Историјски записи, књ. XXX, св. 3-4, Титоград 1973.
 • Страцимировић Ђорђе, Православна Црква у Боки Которској, Постанак и судбине њене, Годишњице, XVII, 1897.
 • Шеровић, Д. Петар, о лику епископа Данила у парохијској цркви у Бијелој у Боки Которској, Историјски записи, књ IX, св. 1, Цетиње 1953.
 • Шеровић Д. Петар, о преносу посмртних остатака владике Данила из Подострога (Маина) на Цетиње, Историјски записи, књ. X, св. 2, Цетиње 1954.
 • Шеровић Д. Петар, Једно писмо аустриског среског начелника у Котору упућено Његошу 1845., Историјски записи, књ. XI, св. 1-2, Цетиње 1955.
 • Шеровић Д. Петар, Једна пресуда владике Данила и владике Стесрана Љубибратића г. 1719., Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1956.
 • Шеровић Д. Петар, Наредба далматинског намјесника Лилиенберга да се Његошу онемогући богослужење у Боки, Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1956.
 • Шеровић Д. Петар, о судској и полицијској јурисдикцији у пет села "Збора" св. Михаила у XVIII вијеку, Историјски записи, књ. XII, св. 1-2, Цетиње 1956.
 • Шимрак Јанко, Василије Јовановић-Острошки према папама Александру VII и Клименту X, Нова ревија, књ. X, св. 3-4, Загреб 1931.
 • Шкривановић Гавро, Властелинство св. Николе врањинског, Историјски записи, св. 1-2, Титоград, 1986.

Митрополија Црногорско-приморска : Кратка историја

Copyright ©1999-2000 Православна Митрополија Црногорско-приморска. Сва права задржана.


Српска земља Црна Гора